אודות מס רכישה
מס שבח, מס חברות, מס רווחי הון – עורך דין שקל ושות

אודות מס רכישה

גרסת הדפסה

כאמור, במקביל למיסוי המוכר במס שבח, הרוכש זכות במקרקעין עשוי גם הוא להתחייב במס - מס על הרכישה בהתאם לסעיף 9 לחוק ולתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974 (להלן: "התקנות").

עקרון הטלת מס הרכישה נקבע בסעיף 9(א) ולפיו במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין. סעיף 2(1) לתקנות קובע שיעור מס רכישה קבוע של 6% במכירת זכות במקרקעין ובעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, למעט בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים אך בהתקיימות תנאים מסוימים ניתן יהא לקבל החזר של 1/6 ממס הרכישה ברכישת קרקע לבניית בית מגורים.  מנגד, ברכישת דירת מגורים, שיעור מס הרכישה הינו מדורג, כאשר קיימת הבחנה לעניין שיעור המס בין הרוכש דירה יחידה לבין הרוכש דירה נוספת. כך למשל, ברכישת דירה יחידה, מדרגת המס הראשונה (עד לשווי מסוים הקבוע בחוק ומתעדכן מעת לעת) הינה בשיעור 0%, השניה היא 3.5% ורק המדרגה השלישית היא בשיעור 5%, הרי שברכישת דירה נוספת, המדרגה הראשונה מתחילה בשיעור 5%. כמו כן ברכישת דירות יקרות מדרגות המס עולות לכדי – 6%, 7% ועד 10%.

בנוסף, קיימות הקלות שונות במס רכישה כגון פטור ממס רכישה או לחלופין מס רכישה מופחת. למשל, המחוקק קובע חיוב בשיעור מס רכישה של 0.5% לרשות הפיתוח, המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, מגן דוד אדום, חברות ממשלתיות עירוניות, האגודה למען החייל, מוסדות ציבור ועוד. חיוב ב – 1/3 ממס רכישה במכירה לקרוב ופטור מלא בהעברת זכויות בדירה לבן זוג המתגורר עמו בדירה, פטורים במכירות כפויות (במסגרת תב"ע או הפקעות שתמורתן מקרקעין חלופיים) ועוד.